xlT?
  KD窃
  A10W
  EF窃
  SS窃
  MC
  KN20
  KX01
  WD20
SS嶽 KX01

音倨菰紗垢喘

壓紗垢音倨菰扮窟屍璃薦
壓極徨、蝕購中医、HDD傅航吉議儿薦紗垢糟囃資誼挫得

喘余 音倨菰紗垢
蒙海 醤嗤單呟議塚犯來、塚張來、塚蔭鯛來、塚卑來。
寡喘寞斤音倨菰議蒙尢議撹蛍譜柴戻互庁醤勉凋。
署侏勉凋鯢魯船?ト
蒙來  
云巷望可創侏催 啣業 怦薦
GPa
K1c(1)
MPa m1/2
HRA HV
KX01 92.5 1750 4.0 10.2
EF10 92.0 1730 4.0 10.4
KD10 91.0 1620 3.4 13.2
KD20 90.0 1450 3.7 15.5
G5 88.0 1210 3.2 25.9
廣1寡喘F隈序佩霞協
姥深塞亙麗尖來嬬峺炎葎旗燕峙音頁隠屬峙。


KX01怏岶 1000蔚
KX01怏岶〜1000蔚


Copyright(c) 2005, EVERLOY